Sweden Norway Finland Europe

 

Magnetterapi Häst/Djur

Med benämningen magnetterapi, avser vi behandling med magnetprodukter. Dvs. att MagneticShop inte arbetar med någon typ av fysisk magnetbehandling, utan det vi erbjuder är ett komplett sortiment av produkter inom magnetbehandling.

Magnetterapi är en komplementär behandling, det är inte produkter som på något sätt ska ersätta tradionell vetrinärvård.

Våra magnetterapi produkter har sk. permanenta, unipolära läkemagneter med en korrekt polarisering och uppmätta styrkor.

Magnetstyrka mäts i enheten Tesla (ofta µT) eller i Gauss (äldre enhet) vilket anger den magnetiska flödestätheten (Weber/m2). 1 Tesla = 104 Gauss. Gauss är den måttenhet vi använder. Jordens magnetfält varierar mellan 0.3-0.6 Gauss.

Som vi alla känner till har en magnet en nord- och en sydpol, som stöter ifrån eller attrahera olika magnetiska material. Magneter kan också skapa en attraktionskraft på järn.

I magneter spinner alla elektroner åt samma håll och dess effekt är att den får elektroner i andra material att också spinna. Rotationens olika riktningar skapar en attraktion.

För att förklara hur detta går till, kommer vi in på blodcirkulationen.

Blodcirkulationen

Vi vet att läkningsprocesser påskyndas av ökat blodflöde, då syre och näringsämnen snabbare förs ut till skadad muskulatur.

Vid en ökad blodcirkulation fungerar också syresättningen bättre.

Det ökade blodflödet gör att slaggprodukter (mjölksyra) transporteras bort i högre grad än normalt efter muskelarbete, vilket ger mindre negativa effekter såsom träningsvärk och stelhet.

Blod består av blodplasma och blodkroppar (främst röda blodkroppar) och de röda blodkropparna består i sin tur av vatten och hemoglobin.

De röda blodkropparna och hemoglobinet ansvarar för transport av syre och koldioxid.

Då dessa röda blodkroppar är negativt laddade, repelleras de (skjuts ifrån) av kärlväggarna som också är negativt laddade.


Röda blodkropparDen mikroskopiska bilden visar de röda blodkropparna före applicering av magneter. Notera blodkropparnas ihopklumpning, vilket är typiskt för tillstånd av trötthet, stress och andra hälsoproblem.


99 % av det syre som transporteras i blodet till cellerna är bundet till hemoglobin, som är ett järnhaltigt protein. Som vi vet - påverkar magnetism järn.

Vidare är järn känt för att öka syretransporten från lungor till muskler. Dvs. att en bra järnnivå ger ökad syretransport och därmed ökad prestationsförmåga, uthållighet och motståndskraft.


Det vi också kan gå in på är att blodet även består av natriumklorid, dvs. koksalt. Natriumklorid är en sk. elektrolyt som påverkar vätskebalansen mellan blodet och kroppens celler.

Vad är då en elektrolyt ? Jo, en substans som är elektriskt ledande (fritt rörliga joner).

(Studie: I Massachusetts, på koksaltlösning i samband med magnetpaddar, bevisade en markant ökning i flödet.)

Den andra mikroskopiska bilden av de röda blodkropparna är efter 20 minuters applicering av magneter.

Bilden visar tydligt hur magneterna återskapar energi till de röda blodkropparna och ger dem kraft att frigöra sig från varandra. Därigenom frigörs mer cellyta för syretransport.

Här kommer även påverkan på betaendorfiner in (kroppens eget ämne för smärtlindring), då det ökade blodflödet även leder till ett ökat flöde av endorfiner, då de kan transporteras genom blodomploppet på ett mer effektivt sätt.

(Studie: 1998 / Vanderbilt University, Nashville, Tennesse – smärtlindring /4 neodymium magneter).

 

Cellens ämnesomsättning

Alla celler har en elektrisk laddning, innanför cellmembranet är den negativ (-) och utanför positiv (+).

Cellens ämnesomsättningFör cellens ämnesomsättning behövs syre och näring, som ger energi och slaggprodukter. Allt det här sker med en kemisk process som är elektronrelaterad. (Elektron = elementpartikel med negativ laddning). Reaktionen sker med hjälp av enzymer.

I en magnet, spinner alla elektroner åt samma håll & dess effekt är att den får elektroner i andra material att också spinna. Dvs. att den kemiska processen, som är elektronrelaterad, påverkas här av magnetismen, eftersom den får elektronerna att spinna likadant och i samma riktning.´

(Studie: Mount Sinai Hospital i NY (1994), en ökning på hela 94% påvisades på ett andningsenzym.)